TVT-opetussuunnitelma

Tulosta
Viimeksi päivitetty 20.12.2012

Alta löydät yleiset kuvaukset siitä, mitä 2., 6. ja 9. luokkalaisten oppilaiden pitäisi hallita TVT-osaamisen suhteen. Vasemman reunan linkeistä avautuville sivuille on koottu ainekohtaisia ohjeita siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voi integroida osaksi opetusta, sekä luokka-astekohtaisia linkkejä verkosta löytyviin oppimateriaaleihin.

Taitotasot: 2.lk:n kevät

Käytännön työtaidot

 • Osaa avata ja sulkea tietokoneen
 • Noudattaa Nettietiketti-ohjeita
 • Osaa kahden käden käytön näppäimistöllä ja osaa käyttää hiirtä
 • Osaa kirjoitusohjelmien käyttöä (miten pääsen kirjoitusohjelmaan, kirjoittamista ja tekstinmuokkaamista, tallentamista sekä tulostamista)
 • Osaa tallentaa ja avata tiedostoja (ohjeiden mukaisesti)
 • Osaa käyttää itsenäisesti harjoitteluohjelmia

 

Tiedonhallintataidot

 • Tekstin kirjoittaminen mallista
 • Tekstin muokkaaminen; apuvälineiden kuten oikolukuohjelman käyttö
 • Kuvan liittäminen tekstiin
 • Perusasiat näppäimistön käytöstä: isot ja pienet kirjaimet, välimerkit, sanaväli sekä kappalejako

 

Mediataidot

 • Osaa käyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta
 • Osaa sähköpostin alkeet
 • Hallitsee Nettietiketin perusteet
 • Tekee tiedonhakua käytössä olevista opetusohjelmista
 • Osallistuu tiedonhakuun tietoverkoista kontrolloidusti ohjattuna
 • Kykenee yksinkertaiseen kuvanlukutaitoon, esimerkiksi elokuvan katsomiseen ja siitä keskusteluun

Taitotasot: 6.lk:n kevät 

Käytännön työtaidot

 • Käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria
 • Käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön
 • Käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä
 • Kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä
 • Osaa tuoda kuvan tai objektin tekstiin sekä esitysgrafiikkaohjelmaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä
 • Osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä
 • Käyttää sähköpostia

 

Tiedonhallintataidot

 • Osaa hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti
 • Osaa tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan
 • Osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona
 • Osaa arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa
 • Osaa hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista
 • Osaa käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • Käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti
 • Pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään
 • Käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä
 • Tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä
 • Osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeidenmukaan
 • Ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit
 • Tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet

 Taitotasot: 9.lk:n kevät

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • Osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä
 • Osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja vastuullisesti verkkoviestimissä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää
 • Ymmärtää ja kunnioittaa sananvapautta myös verkossa viestiessään
 • Ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja tulkita myös verkkoviestintää näistä lähtökohdista käsin
 • Osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta
 • Noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään
 • Osaa suojautua haitalliselta materiaalilta suojaamalla itsensä ja koneensa
 • Osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa
 • Osaa käyttäytyä eettisesti, hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen Internetissä
 • Tuntee tekijänoikeuksien periaatteet

Tiedonhallintataidot

 • Osaa suunnitella tiedonhankintaansa
 • Käyttää tietoverkkoja itsenäisesti ja monipuolisesti tiedonhankinnassaan
 • Tuntee lähdekritiikin ja tekijänoikeuksien perusteet
 • Osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa
 • suhtautuu kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtii niihin liittyviä eettisiä arvoja, luotettavuutta ja merkitystä viestinnässä ja asiayhteydessään
 • Osaa käsitellä, esittää ja tulkita sekä havainnollistaa tietoa ja tuloksia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri ohjelmia käyttäen
 • Osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman perusominaisuuksia
 • Osaa laatia tilastotiedoista yksinkertaisia graafisia kaavioita
 • Osaa havainnollistaa esitystä tai tutkielmaa valmistamalla pienimuotoisen esityksen esitysgrafiikan avulla
 • Osaa tehdä synteesejä ja johtopäätöksiä uutta tietoa tuottamalla

Käytännön työtaidot

 • Käyttää tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin
 • Tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiinohjelmiin tutustuessaan
 • Käyttää tietokoneita ja ohjelmia koulun sääntöjen mukaisesti
 • Osaa tiedostonhallinnan perusteet
 • Tuottaa tekstiä monipuolisesti tekstinkäsittelyohjelmalla hyviä tekstinkäsittelyperiaatteita noudattaen
 • Kirjoittaa teknisesti sujuvasti ja virheettömästi
 • Esittää tietoja taulukkomuodossa taulukkolaskentaohjelman avulla ja hallitsee yksinkertaisten laskentakaavojen ja kaavioiden tekemisen tietojen pohjalta
 • Osaa laatia pienimuotoisen esityksen esitysgrafiikkaohjelmalla
 • Hallitsee sähköpostin monipuolisen käytön
 • Osaa työskennellä verkko-oppimisympäristössä
 • Tuntee verkkolehden tai www-sivujen tuottamisen periaatteita
 • Osaa kuvata digitaalisella kameralla sekä siirtää kuvan tietokoneelle ja muokata sitä
 • Tallentaa ja toistaa ääntä tietokoneella
 • Osaa ohjelmoinnin periaatteita
 • Käyttää sähköisiä palveluita
 • Kiinnittää huomiota ergonomiseen työskentelyyn ja ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssä
 
2011. Kaarinan kaupunki Lautakunnankatu 4, PL 12 20781 Kaarina
Powered by Joomla 1.7 Templates