1.2. Vuosiluokat 1-9 ja lukio

Tulevaisuuden koululla on tulevaisuutta ennakoiva koulutuksen ja oppimisen digistrategia ja se hyödyntää digitalisaation ja tietotekniikan mahdollisuudet koulutuksen ja oppimisen hyväksi. Digitalisaatio ja tietotekniikka auttavat tehostamaan tiedon käsittelyä. Ne antavat mahdollisuuden ajattelun ja prosessien hajauttamiselle koneiden ja ihmisten kesken. Tietoa on saatavilla 24/7 ja perinteisen tiedon jakamisen sijaan oppimisessa keskitytään tiedon hankintaan, -käsittelyyn, kriittiseen arviointiin ja tiedon tuottamiseen. Tietotekniset taidot kuuluvat tulevaisuuden taitoihin ja ne integroituvat kaikkeen opiskeluun. Oppilailla ja opiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää niihin liittyvää osaamistaan ja ymmärrystään digitalisaation merkityksestä yhteiskunnalle. Oppilaat pysyvät digitaalisten työkalujen ja palveluiden käytössä ajan tasalla. He osaavat hyödyntää niitä opiskelussaan ja oppimisensa tukena. Opetushenkilöstö osaa hyödyntää digitaalisuutta ja tietotekniikkaa suunnittelussa, tiedonhallinnassa ja pedagogisen toiminnassa. Heillä on käytössään ajantasainen tietotekninen toimintaympäristö ja he voivat päivittää jatkuvasti osaamistaan. Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään oppimista ja opiskelua tukevat digitaaliset oppimisympäristöt ja monipuoliset digitaaliset sisällöt. Ne ovat helppokäyttöisiä ja käytettävissä yhden kirjautumisen periaatteella eri päätelaitteilla. Tietotekninen infrastruktuuri on rakennettu palvelemaan opiskelua, opetusta ja hallintoa. Infrastruktuurissa otetaan huomioon omien laitteiden käyttö. Tietotekniikan opetuskäytön pedagoginen ja tekninen tuki on kunnossa.

  • Kaarinan lähitulevaisuuden malli on ns. hybridimalli, jossa oppilailla on edelleen käytettävissä perinteiset painetut oppikirjat. Oppikirjojen rinnalla käytetään monipuolisesti erilaisia digitaalisia oppimateriaaleja kuten e-kirjoja, oppimispelejä jne. Opettajalla on pedagoginen vapaus halutessaan siirtyä käyttämään vain sähköistä materiaalia, mikäli hän kokee sen parhaaksi vaihtoehdoksi.
  • Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä taitoja vahvistetaan suunnitelmallisen koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla.
  • Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä jatketaan sivistyspalvelujen tieto- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti.
  • Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään oppimista ja opiskelua tukevat digitaaliset oppimisympäristöt ja monipuoliset digitaaliset sisällöt. Ne ovat helppokäyttöisiä ja käytettävissä yhden kirjautumisen periaatteella eri päätelaitteilla.
  • Vähennetään perinteisen, painetun oppimateriaalin hankintaa. Ymmärretään, että joku oppilas tarvitsee em. materiaalia, mutta kaikki eivät niitä tarvitse.
  • Tavoitteena on pidemmällä aikavälillä pystyä vähentämään painetun oppimateriaalin hankintaa sitten kun mm. sähköiset oppimateriaalit, käyttöliittymät, palvelimet, koulujen verkot sekä opettajien digiosaaminen ovat sillä tasolla, että näin voidaan tehdä.
  • Opettaja käyttää rohkeasti yksilöllisiä oppimistapoja: paperikirja, tablet, paperivihko, sähköinen vihko, vapaa etenemisvauhti oppimisessa yms.
  • Oppilaiden itsearviointi, formatiivinen arviointi ja oppimiskokonaisuuksien arviointi toteutetaan sähköisesti.
  • Muutoksessa on pysyttävä mukana (uudet sovellukset ja palvelut yms.).
  • Huoltajat pidetään ajan tasalla muutoksista ja uudistuksista.