1.1. Esiopetus

Esiopetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologian muotoihin. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse motivoivat lasta ja kehittävät taitoja. Kasvatuskeskusteluissa vanhempien kanssa keskustellaan yhteisistä pelisäännöistä tietotekniikan käytössä, niin sisältöjen kuin ajan käytönkin osalta.

Kaarinalaisessa esiopetuksessa oppimisympäristöjä kehitetään innovatiivisella otteella. Työtapana tämä näkyy ilmiökeskeisenä tutkivana oppimisena, jossa kasvattajat toimivat oppimisen ohjaajina. Kasvattajat tutkivat ja kokeilevat eri asioita yhdessä lasten kanssa – lasten kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen. Lasten tietorakenteiden ja ajattelun kehittymistä tuetaan ja ohjaaminen tapahtuu lapsen kasvun ja kehityksen oppimisen potentiaalin alueella – oppimisen lähikehityksen vyöhykkeellä.

Esiopetusvuoden aikana tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja. Käytössä olevat oppimispelit ovat pedagogisesti laadukkaita ja turvallisia. Kasvattaja tutustuu etukäteen käytössä olevaan materiaaliin. Ajankäytön rajaamisesta, hyvästä ergonomiasta ja turvallisuudesta keskustellaan yhdessä lasten kanssa. Lapset käyttävät internettiä vain kasvattajan kanssa.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on integroitunut osaksi muuta esiopetusta. Erityisesti seuraavilla sisältöalueilla: Ilmaisun monet muodot, Kielen rikas maailma, Tutkin ja toimin ympäristössäni. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen mediasuhteen kehittymistä harjoittelemalla turvallista toimintaa tieto- ja viestintäteknologisissa ympäristöissä ikäkaudelle sopivalla tavalla. Kasvattajat käyttävät tvt:aa myös toiminnan dokumentointiin, havainnoinnin tukena – itsereflektoinnin ja kollegiaalisen arvioinnin sekä toiminnan kehittämisen apuvälineenä (lis-yc).

  • Kaarinalaisessa esiopetuksessa oppimisympäristöjä kehitetään innovatiivisella otteella. Työtapana tämä näkyy  ilmiökeskeisenä tutkivana oppimisena, jossa  kasvattajat toimivat oppimisen ohjaajina. Kasvattajat tutkivat ja kokeilevat eri asioita yhdessä lasten kanssa – lasten kiinnostuksen kohteet  huomioon ottaen. Lasten  tietorakenteiden ja ajattelun  kehittymistä tuetaan ja ohjaaminen tapahtuu  lapsen kasvun ja kehityksen oppimisen potentiaalin alueella – oppimisen lähikehityksen vyöhykkeellä.
  • Esiopetusvuoden aikana tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja.
  • Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja.
  • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on integroitunut osaksi muuta esiopetusta. Erityisesti seuraavilla sisältöalueilla:  Ilmaisun monet muodot, Kielen rikas maailma, Tutkin ja toimin ympäristössäni.
  • Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen mediasuhteen kehittymistä  harjoittelemalla turvallista toimintaa tieto- ja viestintäteknologisissa ympäristöissä ikäkaudelle sopivalla tavalla.
  • Tieto- ja viestintäteknologian  käytön ja mediakasvatuksen oppimispolku esiopetuksesta alkuopetukseen on eheä ja yhtenäinen.
  • Kaikissa Kaarinan kaupungin esiopetusyksiköissä on tvt –laitteistoa lasten käytössä. Jokaisessa 21 lapsen ryhmässä on vähintään 10 tablettia ja dokumenttiikamera. Lapsilla on mahdollisuus käyttää laitteita päivittäin.  Laitteiden saatavuus  ja käyttö eskarissa luo tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille lapsille   konkreettisesti tutustua esiopetusvuoden aikana erilaisiin viestintävälineisiin ja harjoitella niiden käyttöä.
  • Kasvattajat käyttävät tvt:aa myös toiminnan dokumentointiin,  havainnoinnin tukena – itsereflektoinnin ja kollegiaalisen arvioinnin sekä toiminnan kehittämisen apuvälineenä (lis-yc)
  • Jokaisessa esiopetusyksikössä on vähintään yksi tutor, joka saa koulutusta tvt –asioissa. Tutor toimii sitten yksikkönsä tukihenkilönä muulle henkilöstölle. Tutoreilla on tapaamisia säännöllisesti kokemusten vaihtamiseksi ja osaamisen jakamiseksi.
  • Henkilöstön tvt –osaaminen ja tuen tarve on kartoitettu kyselyllä loppukevääseen 2018 mennessä ja tämän pohjalta tehdään koulutussuunnitelma. Kyselyn yhteydessä kartoitetaan myös tilanne lis-yc – havainnointimenetelmän käytön suhteen.