Mobiililaitekyselyn tuloksia

Kaarinan perusopetuksen aineenopettajilta kartoitettiin mielipiteitä liittyen mm. yläkoulun oppilaiden mobiililaiteformaattiin. Seuraavassa tulosten yhteenvetoa:

 • 103 aineenopettajasta kyselyyn vastasi 52, vastausprosentti 50
 • Laiteformaatti
  • Oppilaan mobiilipäätelaiteformaateista isompikokoinen (13″) hybridilaite oli toivotuin (n. 85% vastaajista asetti ko. laitevaihtoehdon top 3:een kahdeksasta vaihtoehdosta)
  • toiseksi toivotuin isompinäyttöinen kannettava tietokone (n. 62% sijoitti Top 3:een)
  • kolmannen sijan jakoivat pienempikokoinen (11″) hybridilaite ja 10″ kokoinen tablet-laite, jossa näppäimistö mukana (n.45% sijoitti Top 3:een)
 • Käyttöjärjestelmän tärkeys
  • suuri osa vastaajista (35-45%) ei ottanut kantaa (En osaa sanoa)
  • 28 vastaajaa piti Win- käyttöjärjestelmä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä, 27 vastaajaa iOS-käyttöjärjestelmää
 • Tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin kestävyyttä, monikäyttöisyyttä ja näppäimistöä
 • Tärkeimpinä erilaisista enemmän tai vähemmän TVT:aan liittyvistä taidoista opettajat pitivät kirjoittamisen taitoja, työelämän taitoja ja tiedonhallintataitoja sekä mediakriittisyyttä. Vähiten arvostettiin yhdessä tekemisen taitoja sekä luovia taitoja
 • Vastaajien enemmistö (67%) toivoi mahdollisten muutosten tulevan pilotointien ja kokemusten keruun kautta
 • Mikäli laiteformaatti vaihtuisi,  koettiin koulutuksen järjestäminen tärkeäksi
 • Lähes puolet vastaajista ei osannut ottaa kantaa pilvipalveluiden käyttöön liittyvään kysymykseen. Tähän vastanneiden osalta mielipiteet jakautuivat: osa katsoi, että nykyisen palvelun rinnalla voisi käyttää toista pilvipalvelua, yhtä suuri osa taas, että nykyinen pilvipalvelu olisi riittävä