Lukio

Käytännön taidot ja oma tuottaminenVastuullinen ja turvallinen toimintaTiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentelyVuorovaikutus ja verkostoituminen
Opiskelijan oppii hallitsemaan hänelle käyttöön annetun laitteiston käytön ja perusylläpidon sekä osaa ratkaista tietoteknisiä ongelmia itsenäisesti. Opiskelija oppii sähköisissä
yo-kirjoituksissa käytettävän koeympäristön käytön ja osaa käyttää eri sovelluksia vastauksien tuottamiseen. Opiskelija oppii tietokoneen, ohjelmistojen ja sähköisten palvelujen sujuvan käytön ohjelmasta/käyttö-
järjestelmästä riippumatta.Opiskelija ymmärtää viihdekäytön ja työkäytön erot ja oppii tuntemaan oikeat viestintätyylit eri tilanteissa.Opiskelija ymmärtää ergonomian merkityksen ja oppii ottamaan tämän huomioon työskentelyssään.Opiskelija oppii etätyöskentelyn käytänteet.  
Opiskelija käsittelee käytäjätunnuksia ja salasanoja tietoturvallisesti, sekä ottaa tietoturvan yleisesti huomioon toiminnassaan.Opiskelija ymmärtää, että plagiointi on luvatonta lainaamista, oppii ottamaan huomioon tekijänoikeudet, sekä. merkitsee lähdeviitteet asianmukaisesti.Opiskelija osaa toimia verkossa vastuullisesti, toisia huomioiden ja tuntee verkko-identiteetin merkityksen.Opiskelija tiedostaa verkossa tapahtuvien rikosten vaarat ja uhat kuten tietokonevirukset, huijausyritykset, nettikiusaaminen ja identiteettivarkaudet.Opiskelija osaa käyttää erilaisia oppimisalustoja ja muita sähköisiä ympäristöjä opiskelussaan.Opiskelija oppii teknologiaa hyödyntäviä tiedon tuottamistapoja, sekä osaa dokumentoida ja siirtää tietoa eri laitteiden, sovellusten ja palvelujen välillä.Opiskelija syventää tiedonhaun tehokkuutta ja tiedonhaun työkalujen tuntemusta sekä osaa arvioida tiedon luotettavuutta lähdekriittisesti.    Opiskelija oppii etätyöskentelytaitoja ryhmissä sekä hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia ollakseen vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa.Opiskelija saa kokemuksia siitä, miten tieto-ja viestintäteknologian avulla voidaan toteuttaa korkeakoulu- , yritys, tai kansainvälistä yhteistyötä.  Opiskelija oppii hyödyntämään sosiaalisen mediaa ja yhteisöpalveluja aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen välineinä.