vl. 7-9 (Kaarinan omat)

Tekniset perustaidot

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää digitaalisten ympäristöjen käyttö- ja toimintalogiikkaa syvemmin.
 • Oppilas käyttää sujuvasti teknologiaan liittyviä käsitteitä.
 • Oppilas käyttää eri tiedostotyyppejä oikeilla ohjelmilla. Oppilas valitsee tarkoituksenmukaisen tiedostotyypin samankaltaisista.
 • Oppilas hallitsee teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.
 • Oppilas käyttää sujuvasti näppäimistöä.
 • Oppilas käyttää sujuvasti pikanäppäinkomentoja.
 • Oppilas osaa käyttää sähköistä asiointia iälleen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas etsii ratkaisuja monimutkaisiin laitteiden ja digitaalisten ympäristöjen ongelmiin eri lähteistä.
 • Oppilas auttaa toisia oppilaita digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.
 • Oppilas seuraa teknologian käyttöön liittyvää ajankohtaista keskustelua.

Toiminta eri ympäristöissä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas käyttää luontevasti ja monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä osana opiskelua ja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla.
 • Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisen ja itselleen soveltuvan digitaalisen ympäristön.
 • Oppilas käyttää sujuvasti palvelujen verkkoselain-, mobiili- ja työpöytäsovellusta.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa vertailla, arvioida ja ehdottaa käyttöön digitaalisia ympäristöjä.
 • Oppilas kannustaa muita oppilaita digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen käyttöön.
 • Oppilas arvioi oman oppimisensa edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla.

Tuottaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa suunnitella loogisen kansio- ja tiedostorakenteen ja käyttää sitä.
 • Oppilas osaa sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti.
 • Oppilas osaa käyttää tekstissä tyylejä. Oppilas löytää tarvitsemansa erikoismerkit.
 • Oppilas osaa tehdä viittaukset ja lähdeluettelon automaattisella viitetyökalulla.
 • Oppilas osaa tehdä animaatioita ja elokuvia.
 • Oppilas käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa.
 • Oppilas osaa käyttää soluviittauksia, laskulausekkeita ja yleisimpiä funktioita taulukkolaskentaohjelmassa.
 • Oppilas osaa tehdä tarkoituksenmukaisen diagrammin tilastollisesta datasta taulukkolaskentaohjelmalla.
 • Oppilas osaa laatia laajoja, jäsenneltyjä esityksiä esitysgrafiikkaohjelmalla.
 • Oppilas osaa osallistua yhteiseen kirjoittamis- tai muuhun sisällön tuottamisen prosessiin digitaalisessa ympäristössä.
 • Oppilas osaa 3D-mallintaa ja 3D-tulostaa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa valita julkaisutarkoitukseen soveltuvan kuvaformaatin ja muokata
 • tiedoston julkaisuun sopivaan resoluutioon.
 • Oppilas osaa asiasanoittaa ja käyttää aihetunnisteita aineiston järjestämiseksi.
 • Oppilas osaa esittää parannusehdotuksia esitysten selkeyttämiseksi hyödyntäen
 • digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia.

Vastuullisuus ja turvallisuus

Turvallinen toiminta
Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas tiedostaa tietoturvariskejä ja tietää, kuinka toimia, jos tietoturvaa on loukattu.
 • Oppilas ymmärtää henkilötietojen käytön periaatteet ja noudattaa tietosuojaa ja -turvaa koskevia ohjeita työskentelyssään.
 • Oppilas ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoituksen ja keskeiset periaatteet.
 • Oppilas tuntee teknisen tietoturvallisuuden perusteet ja ymmärtää haittaohjelmilta suojautumisen perusperiaatteet.
 • Oppilas osaa suojata tietojaan ja tiedostojaan häviämiseltä tai tuhoutumiselta sekä osaa varmuuskopioida niitä.
 • Oppilas tietää, mitä tarkoittavat selaimen välimuisti, evästeet, yksityisen selauksen tila ja sivuhistoria. Oppilas osaa käyttää niitä.
 • Oppilas ymmärtää digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaa vaikuttamista ihmisen käyttäytymiseen.
 • Oppilas tiedostaa, että ihmisiä profiloidaan digitaalisten ympäristöjen keräämän tiedon perusteella. Oppilas tiedostaa, että tätä tietoa voidaan käyttää eri tarkoituksiin tulevaisuudessa.
 • Oppilas tietää, kuinka toimia digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa ongelmatilanteissa.
 • Oppilas osaa käsitellä ajankohtaisia teknologian turvalliseen käyttöön liittyviä ilmiöitä.
 • Oppilas osaa käyttää mahdollisesti käytössä olevaa salasanaohjelmistoa.
 • Oppilas osaa hallinnoida tiedostojen käyttöoikeuksia.
 • Oppilas ymmärtää digitaalisten sisältöjen vaikutuksia vireyteen, uneen ja aivotoimintaan. Oppilas valitsee hyvinvointia edistäviä sisältöjä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas ymmärtää digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan vaikuttamisen
 • kaupallisia ja poliittisia motiiveja.
 • Oppilas osaa asentaa ja poistaa väliaikaisesti käytöstä virustorjunnan tai
 • palomuurin.
 • Oppilas hallitsee evästeiden käytön.
 • Oppilas ymmärtää käyttöjärjestelmien eroja tietoturvan kannalta.
 • Oppilas ymmärtää, että ihmisellä on oikeus hallita, hyödyntää ja luovuttaa
 • eteenpäin hänestä kerättyä tietoa.
 • Oppilas osaa korjata tietoturvaansa ongelmatilanteessa.
 • Oppilas tietää eri tunnistautumistapojen eroja ja niiden tietoturvatasoja.

Vastuullinen toiminta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuntee tekijänoikeudet. Oppilas noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee
 • lain rikkomisen seuraukset.
 • Oppilas ymmärtää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.
 • Oppilas soveltaa CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmää tarkoituksenmukaisesti.
 • Oppilas tuntee hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
 • Oppilas ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
 • Oppilas käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa.
 • Oppilas ymmärtää sosiaalisen median merkitystä yksilölle ja yhteiskunnallisesti.
 • Oppilas ymmärtää ja huomioi omien valintojen vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen.
 • Oppilas pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa arvioida hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
 • Oppilas osaa ikärajojen puitteissa käyttää sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödykseen opiskelussa.
 • Oppilas osaa raportoida verkossa näkemänsä haitallisen tai vaarallisen sisällön palvelun ylläpitäjälle.

Ergonomia

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa huomioida ergonomian osa-alueet omassa työskentelyssään.
 • Oppilas tunnistaa väsymistä ja osaa tauottaa työskentelyään.
 • Oppilas osaa kohdentaa työskentelyään tavoitteellisella ja kestävällä tavalla
 • digitaalisissa ympäristöissä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa käyttää laitteiden erilaisia syöttö- ja ohjaustapoja.
 • Oppilas osaa valita tilanteeseen sopivan syöttö- ja ohjaustavan.
 • Oppilas osaa aktivoida ja poistaa käytöstä helppokäyttötoimintoja.
 • Oppilas osaa muuttaa kursorin seurantanopeutta, näytön kosketusherkkyyttä ja muita ohjauksen asetuksia.
 • Edellisten toimien avulla oppilas oppii huomioimaan myös silmien ergonomiaa

Tiedonhallinta sekä tutkiva työskentely

Tiedonhallinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa
 • tehdä käänteisiä kuvahakuja.
 • Oppilas osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa.
 • Oppilas hyödyntää erilaisia lähteitä tiedon tuottamisessa.
 • Oppilas osaa selittää uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä, että tulkinta
 • voi muuttua.
 • Oppilas osaa hankkia, käsitellä ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa.
 • Oppilas osaa tehdä käsitekartan tai muunlaisen infografiikan.
 • Oppilas osaa jäsennellä suuria tietoaineistoja taulukkoon ja osaa selostaa niitä.
 • Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
 • Oppilas tuntee erilaisia tapoja esittää tietoa. Oppilas osaa valita
 • tarkoituksenmukaisia tiedon esittämisen tapoja ja välineitä.

Tutkiva työskentely

Hyvä osaaminen

 • Oppilas käyttää teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä.
 • Oppilas osaa suunnitella koeasetelmia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
 • Oppilas osaa valita itseä kiinnostavan tutkimusaiheen ja tehdä tutkimuksen.
 • Oppilas osaa käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä itsenäisesti ja
 • yhdessä.
 • Oppilas ymmärtää tutkimuksen roolin uuden tiedon synnyssä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas seuraa tutkimuksentekoon liittyvän teknologian kehitystä.
 • Oppilas tiedostaa tekoälyn käyttöön liittyviä mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Luova työskentely

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuo aktiivisesti esiin omaa ajatteluaan ja omia kiinnostuksenkohteitaan
 • digitaalisuutta hyödyntäen.
 • Oppilas ilmaisee rohkeasti ja yksilöllisellä tavalla ajatuksiaan yhteisöllisessä
 • digitaalisessa ympäristössä.
 • Oppilas osaa vertailla erilaisia digitaalisia välineitä ja valita omaa yksilöllistä
 • ilmaisuaan parhaiten tukevan vaihtoehdon.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osoittaa erityistä osaamista luovissa digitaalisissa prosesseissa.
 • Oppilas toimii kannustavasti ja muiden osaamista arvostaen yhteisissä luovissa
 • digitaalisissa prosesseissa.

Vuorovaikutus

Yhteisöllisyys
Hyvä osaaminen

 • Oppilas hyödyntää monipuolisesti vuorovaikutteisia digitaalisia ympäristöjä.
 • Oppilas ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.
 • Käyttäessään sosiaalista mediaa oppilas toimii yhteisöllisyyttä rakentaen.
 • Oppilas ymmärtää sosiaalisen median toimintaperiaatteita.
 • Oppilas käyttää sähköpostia ja muita viestinnän välineitä tilanteen edellyttämällä
 • tavalla.
 • Oppilas ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen yhteisössä.
 • Oppilas osallistuu aktiivisesti työskentelyyn yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas osaa ratkoa digitaalisissa ympäristöissä mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
 • Oppilas osaa olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.
 • Oppilas kunnioittaa ja arvostaa moninaisuutta kaikissa digitaalisissa ympäristöissä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas ottaa rakentavasti kantaa ristiriitaisiin tai tunteita herättäviin aiheisiin
 • digitaalisesti.
 • Oppilas edistää toiminnallaan yhteistyön onnistumista digitaalisissa
 • ympäristöissä.

Osallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osallistuu aktiivisesti ja rakentavalla tavalla työskentelyyn koulun käytössä olevissa yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilas ymmärtää digitaalisten ympäristöjen merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa.
 • Oppilas tarkastelee ja arvioi mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Oppilaalla on valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa.
 • Oppilas osaa osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen koulun digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
 • Oppilas löytää oikean digitaalisen foorumin viedäkseen itselleen tärkeitä asioita eteenpäin.
 • Oppilas osaa osallistua ajankohtaiseen keskusteluun digitaalisissa ympäristöissä.

Medialukutaito

Mediasisältöjen tutkinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas laajentaa mediasisältöjen tuntemustaan tutustumalla itselleen uusiin sisältöihin esimerkiksi blogiin, podcastiin tai elektroniseen urheiluun. Oppilas kuvaa kokemuksiaan sisältöjen parissa.
 • Oppilas tuntee erityyppisiä kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia ja ohjaavia mediasisältöjä. Oppilas osaa kuvata joitain niille ominaisia rakenteita ja ilmaisun piirteitä, kuten uutisen rakennetta tai mielipiteen argumentoivaa tyyliä.
 • Oppilas tuntee ja osaa käyttää erilaisiin mediasisältöihin, kuten elokuvaan, journalistisiin ja sosiaalisen median sisältöihin, liittyvää peruskäsitteistöä.
 • Oppilas tunnistaa fiktiivisistä mediasisällöistä erilaisia kertojia ja kerrontarakenteita. Oppilas luonnehtii genreä ja pohtii teemaa.
 • Oppilas syventää ohjatusti kuvien ja audiovisuaalisten sisältöjen tulkinnan taitojaan tutkimalla esimerkiksi elokuvien kohtauksia, musiikin käyttöä tarinan kuljettamisessa tai teknistä toteutusta.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas soveltaa tekstilajien tuntemusta mediasisältöjen tarkastelussa. Oppilas
 • harjaantuu esimerkiksi erottamaan sosiaalisen median käyttäjien julkaisut
 • uutisista ja tunnistaa ohjatusti piirteitä yhdisteleviä hybriditekstejä.
 • Oppilas syventää kuvan, liikkuvan kuvan ja äänimaailman tulkinnan taitojaan

Median vaikutusten ymmärtäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia erilaisten mediasisältöjen ja ajankohtaisten mediakulttuurin ilmiöiden vaikutuksia yksilöiden ja ryhmien ajatteluun ja toimintaan. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin.
 • Oppilas ymmärtää, että media vaikuttaa yhteiskunnassa kulttuuriin ja arvoihin välittämällä mielikuvia, stereotypioita ja ihanteita. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin.
 • Oppilas ymmärtää eri medioiden ansaintalogiikkaa ja sen vaikutusta sisältöön.
 • Oppilas tunnistaa kaupallisen ja julkisen mediatoimialan ja sosiaalisen median eron tässä katsannossa.
 • Oppilas tietää, mitä tarkoittavat sponsorointi ja tuotesijoittelu mediasisällöissä, ja tunnistaa kaupallisen yhteistyön maininnat verkkosisällöissä
 • Oppilas osaa luonnehtia, millaista kohderyhmää mediasisältö tavoittelee ja mikä on sisällön tekijän tarkoitus.
 • Oppilas tuntee journalististen sisältöjen toimitusprosessin perusperiaatteet ja hahmottaa sosiaalisen median sisältöjen eroavia tuottamisen tapoja. Oppilas havainnollistaa eroa esimerkin kautta.
 • Oppilas havainnoi ja arvioi medioiden toimintaa yhteiskunnassa seuraamalla ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden käsittelyä medioissa. Oppilas esittää niihin liittyviä perusteltuja havaintoja.
 • Oppilas tarkastelee ohjattuna mediasisältöjä ihmisoikeuksien, kuten mielipiteenja sananvapauden, näkökulmasta ja arvioi esimerkin avulla niiden toteutumista.
 • Oppilas arvioi median etiikkaa valikoidun esimerkin kautta.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tutkii jonkin ilmiön tai kohderyhmän esittämistä valitsemissaan
 • mediasisällöissä ja tekee perusteltuja tulkintoja havainnoistaan.
 • Oppilas ymmärtää algoritmien vaikutuksia digitaalisten mediasisältöjen, kuten
 • mainosten, sosiaalisen median julkaisujen, uutisten ja suoratoistopalvelun
 • sisältöjen, valikoitumisessa.
 • Oppilas seuraa ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia ja ilmiöitä sekä medioiden
 • toimintaa niissä.
 • Oppilas on tutustunut journalistin ohjeisiin ja osaa kertoa, miksi ne on laadittu.

Media tietolähteenä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa etsiä tietoa monenlaisista mediasisällöistä ja tarkastella
 • tiedonhankintatapojaan kriittisesti.
 • Oppilas ymmärtää algoritmien toiminnan tiedonhaussa ja tiedon välittymisessä
 • mediassa ja osaa antaa siihen liittyviä esimerkkejä.
 • Oppilas tutustuu tietoa välittäviin mediasisältöihin, kuten dokumenttiin ja
 • artikkeliin.
 • Oppilas osaa arvioida mediasisällön välittämän tiedon luotettavuutta tarkistamalla
 • esimerkiksi tekijän ja julkaisuyhteyden, käyttämällä käänteistä kuvahakua sekä
 • vertailemalla tietoa muihin lähteisiin ja perustietoihinsa.
 • Oppilas arvottaa ohjatusti erilaisia mediasisältöjä tietolähteinä ja pohtii niiden
 • käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Oppilas ymmärtää sosiaalisen median
 • luonteen tiedonlähteenä ja suhtautuu kriittisesti sosiaalisesti levittyvään tietoon.
 • Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkin vilpilliseen tietoon liittyvän
 • turvallisuusnäkökulman, kuten harhaanjohtavan tiedon vaikutuksen
 • terveyskäyttäytymiseen tai näkemysten polarisoitumiseen yhteiskunnassa.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas huomioi algoritmien vaikutuksen löytämänsä tiedon arvioinnissa.
 • Sisällön luotettavuutta arvioidessaan oppilas hyödyntää ymmärrystään erilaisista
 • tekstilajeista ja kiinnittää huomiota sisällön tyylillisiin piirteisiin ja ilmaisutapoihin.
 • Oppilas on tietoinen vahvistusharhasta ja kehittää kriittisyyttä myös omaa
 • ajatteluaan kohtaan.

Minä median käyttäjänä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa kuvata ja perustella omia mediankäyttötottumuksiaan ja rooliaan median käyttäjänä ja kuluttajana.
 • Oppilas tiedostaa, miten haluaa käyttää mediaa ja edistää käyttötottumuksiaan.
 • Oppilas tunnistaa, millaiset mediasisällöt eivät edusta omia mediankäyttötottumuksia. Oppilas tutustuu joihinkin itselleen uusiin mediasisältöihin.
 • Oppilas kunnioittaa yksilöllisiä ja erilaisia mediankäyttötapoja.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas jäsentää omaa median kuluttamistaan osana mediakulttuuria ja sen ilmiöitä.

Ohjelmointiosaaminen

Looginen ajattelu ja tiedon käsittely

 • Oppilas käsittelee erilaisiin yleistyksiin sisältyviä tietoja, käyttää erilaisia
 • merkintätapoja ja toteuttaa erityyppisen tiedon kanssa loogisia operaatioita.

Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen

 • Oppilas analysoi ongelmia ja arvioi niiden mahdollisia ratkaisuja erilaisten
 • kriteerien perusteella sekä visualisoi ongelmia ja ratkaisuja yleistysten ja
 • kaavioiden avulla.

Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet

 • Oppilas ymmärtää algoritmin merkityksen ja osaa suunnitella ohjelman, jossa
 • hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ohjelmoinnin perusrakenteita, kuten
 • peräkkäisiä, toistuvia ja ehdollisia toimintoja.

Käytännön taidot

 • Oppilas ohjelmoi ohjelmia eri ympäristöissä sekä tuntee perusasiat yhdestä
 • tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä ja osaa tulkita sillä tehtyä ohjelmakoodia.